SK렌탈케이 1877-8032
사이트 내 전체검색

  • 최근 본 상품
  • 없음

이벤트소식

HOME 게시판 이벤트소식

[SK매직] SKT 멤버십 고객이면 누구나! 렌탈료 할인!
렌탈몰 관리자 (admin) 작성일 : 2018-06-20, 조회수 : 1692
첨부파일1 : board_3815359400040.jpg
첨부파일2 : board_3815517463531.jpg


 

[T멤버쉽 10% 할인 이벤트]


적용 모델                                                         

 직수 all in one 정수기(WPUA500/600/700/710)                                                         

 직수 all in one 얼음정수기(WPUI100/110/200/210)   

 - SK매직 모션 공기청정기 (ACL140MA)                                                

 스마트모션 공기청정기(ACL140MA), U필터 공기청정기(ACL120UA, ACL150UA)                                                              

 도기 버블 비데 (BIDS31/32)                                                          

                                                               

운영안                                                             

 - SKT T멤버십 전 등급 고객(VIP, GOLD, SILVER, 일반월 렌탈료 10% 할인                                                          

                                                               

적용일                                                         

- 2019.4.01-12.31 주문 (변동 사항 있을 경우 별도 문의)
번호 제목 작성자 파일 조회 등록일
27 [sk] [SK매직] 10월의 특별한 혜택 렌탈몰 관리자 607 2019/10/01
26 [sk] [sk매직] 6개월 렌탈료 면제 이벤트 렌탈몰 관리자 355 2019/10/01
25 [sk] [SK매직] SKT 멤버십 고객이면 누구나! 렌탈료 할인! 렌탈몰 관리자 1692 2018/06/20